Algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden - versie Oktober 2017 nr.1 - worden gebruikt door Afzetbak.nl, statutair gevestigd te De Lier, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel ‘s-Gravenhage onder dossiernummer 68767145, alsmede de aan haar gelieerde vennootschappen. Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel ‘s-Gravenhage onder nummer 68767145 en worden op verzoek kosteloos toegezonden


Artikel 1

Identiteit van de verkoper Afzetzak is de werknaam voor de webshop van Afzetbak.nl, een onderneming gespecialiseerd in de verhuur van afzetcontainers, rolcontainers en big bags oftewel afzetzakken. Afzetbak.nl is op zijn beurt een werknaam van MH Sales Support.


Artikel 2 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Verkoper: rechtspersoon MH Sales Support, die onder naam van Afzetbak.nl, rolcontainerservice.nl en Afzetzak producten en/of diensten op afstand aan klanten aanbiedt;

Klant: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de verkoper;

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de verkoper georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat klant en verkoper gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de Klant om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

Dag: kalenderdag;

Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid; Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de klant of verkoper in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.


Artikel 3 - Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de verkoper en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen verkoper en klant.

Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de verkoper zijn in te zien en op verzoek van de klant zo spoedig mogelijk digitaal en kosteloos worden toegezonden.

Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de klant ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de klant langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de klant zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.


Artikel 4 - Het aanbod

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken. Als de verkoper gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de verkoper niet.

Volgende informatie over elk aanbod wordt aan de klant medegedeeld of kan door de klant geraadpleegd worden op website of kan op eenvoudig verzoek per ter beschikking gesteld worden:

∙ de prijs exclusief belastingen;

∙ de eventuele kosten van aflevering;

∙ de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;

∙ het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;

∙ de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;

∙ de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;

∙ indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de klant te raadplegen is;

∙ de wijze waarop de klant voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;

∙ de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten; de gedragscodes waaraan de verkoper zich heeft onderworpen en de wijze waarop de klant deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en

∙ de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.


Artikel 5 - De overeenkomst

De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

Met betrekking tot een webverkoop wordt de overeenkomst gesloten op het moment dat de klant de order plaatst met de daarvoor voorziene functie. Met deze handeling bevestigt de klant tevens dat hij de Algemene Voorwaarden accepteert.

Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de verkoper onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.

Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de verkoper passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de klant elektronisch kan betalen, zal de verkoper daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

De verkoper zal door info op zijn webshop bij het product of dienst aan de klant de volgende informatie kenbaar maken op zodanige wijze dat deze door de klant op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager: het bezoekadres van de vestiging van de verkoper waar de klant met klachten terecht kan de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de klant van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht; de informatie over bestaande service na aankoop en garanties; de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de verkoper deze gegevens al aan de klant heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst; de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

Indien de verkoper zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.


Artikel 6 - Herroepingsrecht bij levering van producten

De klant heeft het recht om de goederen te retourneren binnen een termijn van 14 dagen na aankoop, mits voorafgaande kennisgeving aan de verkoper. De verkoper zal na overleg met de koper beslissen hoe de goederen geretourneerd kunnen worden.

Maatartikelen, klantspecifieke artikelen of niet-stock artikelen, kunnen niet geretourneerd worden.

De klant dient met zorg om te gaan met de goederen en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om het product te kunnen beoordelen. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de verkoper retourneren, conform de door de verkoper verstrekte redelijke en duidelijke instructies.


Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

Indien de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending, van schade aan verpakking en aan goederen en administratie-kosten voor zijn rekening.

Indien de klant een bedrag betaald heeft, zal de verkoper dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.


Artikel 8 - De prijs

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.

In afwijking van het vorige lid kan de verkoper producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de verkoper geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de verkoper dit bedongen heeft en:

a) deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

b) de klant de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.


Artikel 9 - Conformiteit en Garantie

De verkoper staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Een door de verkoper, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de klant ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de verkoper jegens de verkoper kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.


Artikel 10 - Levering en uitvoering

Het aankooporder en de transactie worden pas als definitief beschouwd van zodra de goederen betaald zijn. De klant zal een orderbevestiging ontvangen ter bevestiging van het sluiten en accepteren van de verkoop door de verkoper, waarna de goederen geleverd zullen worden, rekening houdend met de levertermijn. De verkoper kan een andere betaalovereenkomst gunnen aan de klant en de goederen toch verzenden, in afwachting van betaling. Er zal steeds een orderbevestiging zijn ter confirmatie van het sluiten van de aankoop.

De Verkoper zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan de verkoper kenbaar heeft gemaakt.

Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen binnen 15 dagen uitvoeren tenzij een andere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden, een gelijkwaardig vervangproduct aan te vragen, of eventuele schadevergoeding te bekomen.

In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de verkoper het bedrag dat de klant betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de verkoper zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de verkoper.

Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de klant bij de verkoper, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.


Artikel 11 - Betaling

Alle betaling worden onmiddellijk en definitief verrekend zodra de klant de aankoop afsluit door het order te plaatsen, tenzij de verkoper een langere betaaltermijn heeft gegund.

In geval van niet-betaling van de goederen of een verbreking van de betaaltransactie, zullen de goederen niet verzonden worden en/of eigendom blijven van de verkoper indien ze al verzonden zijn. De klant kan onder geen beding aanspraak maken op de goederen en mag de goederen ook niet gebruiken, verwerken, voortverkopen De klant is toegestaan de goederen te gebruiken indien er een betaal uitstel gegund is. Niet-gebruikte goederen kunnen echter teruggevorderd worden bij niet-betaling.

Bij de verkoop van producten aan klanten mag in algemene voorwaarden een gedeeltelijke of volledige vooruitbetaling worden bedongen (tijdens de herroepingstermijn). Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de klant geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

De Klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de verkoper te melden. In geval van wanbetaling van de klant heeft de verkoper behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de klant kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.


Artikel 12 - Klachtenregeling

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 14 dagen, volledig en duidelijk schriftelijk of per mail kenbaar worden gemaakt aan de verkoper, nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd.

Bij de verkoper ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de verkoper binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.


Artikel 13 - Geschillen

Op overeenkomsten tussen de verkoper en de klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen zullen behandeld worden volgens het Nederlands Recht.


Artikel 14 - Wijziging van de algemene voorwaarden Afzetzak

Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de klant meest gunstige bepaling zal prevaleren.


Artikel 15 – Wet op privacy

Om de veiligheid van uw online bezoek te verzekeren, werkt Afzetzak uitsluitend samen met erkende beveiligingspartners. Verlies of diefstal van uw identiteitsgegevens wordt hierdoor tot een minimum beperkt. Afzetzak meent alle mogelijke en relevante voorzorgen te hebben genomen en handelt zodoende als een normale, vooruitziende en zorgvuldige online tussenpersoon. Eventuele identiteitsdiefstal of (financiële) diefstal kan dan ook niet tegen Afzetzak worden ingeroepen. Afzetzak zal onder geen beding klantgegevens of vertrouwelijke data delen of doorgeven aan derden.